Nawigacja

Informacje ogólne i ogłoszenia A B C informacji o świetlicy szkolnej Cele i zadania Plan pracy na rok szk. 2018/2019 Procedury i regulamin świetlicy Stołówka szkolna Regulamin stołówki szkolnej Koło plastyczne - program Dowozy Procedury dowozów DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Świetlica szkolna

Procedury i regulamin świetlicy

                                                               
 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SSP NR 1 IM. H.KOŁŁĄTAJA W KAZIMIERZY WIELKIEJ

 

 

 

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej:

 

 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie z klas 0-VIII, których:

 • oboje rodzice (prawnych opiekunów) pracują zawodowo

 • rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowuje dziecko i pracuje zawodowo

 • wszystkie osoby objęte dowozami autobusem szkolnym

 • sytuacja rodzinna jest trudna

 1. Na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy wymagane jest poświadczenie z zakładu pracy potwierdzające aktualne zatrudnienie rodziców (prawnych opiekunów) i godziny pracy
  – pieczątka z zakładu pracy.

 2. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy i ważne informacje dostępne są
  w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły oraz u wychowawców świetlicy.

 3. Prawidłowo wypełnione karty zgłoszenia dziecka do świetlicy przyjmowane są
  w sekretariacie szkoły i u wychowawców świetlicy w terminach:

 • do połowy sierpnia (informacja na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły)

 • w szczególnych przypadkach, w ciągu roku szkolnego.

 1. Kwalifikacji dzieci do świetlicy dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 • kierownik świetlicy

 • przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego

 • wychowawcy świetlicy.

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców:

 

 1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane przez rodziców/ prawnych opiekunów oraz osoby upoważnione .

 2. Za  dzieci pozostawione w szkole przed  rozpoczęciem pracy świetlicy odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice (opiekunowie prawni).

 3. Rodzice/ prawni opiekunowie bądź osoby upoważnione oddają dziecko pod opiekę nauczyciela świetlicy zgłaszając jego przyjście lub dziecko przychodząc zgłasza nauczycielowi swoją obecność.

 4. Uczniowie klas II – III, oraz IV – VIII korzystający ze świetlicy szkolnej po skończonych zajęciach mają obowiązek zgłosić się do przypisanego wychowawcy (sali). Zostają zapoznani przez nauczycieli/wychowawców z planem pracy świetlicy. Informacja umieszczona jest również na tablicach ogłoszeń. Zobowiązuje się wychowawców klas II – III do respektowania przez uczniów tego punktu, służąc im pomocą.

 5. Nauczyciel na każdej kolejnej godzinie zajęć z dziećmi weryfikuje ich obecność na podstawie harmonogramu zajęć dodatkowych.

 6. Rodzic/ opiekun prawny ma obowiązek znać plan lekcji oraz plan zajęć dodatkowych dziecka.

 7. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień od rodziców (karta zgłoszenia na świetlicę)
  w przypadku:

 • odbierania ucznia przez inne dorosłe osoby niż rodzice/prawni opiekunowie, oraz niepełnoletnie rodzeństwo

 • oświadczeń o samodzielnym powrocie dziecka do domu.

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.

 2. Jeżeli uczeń odbierany jest przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione zaraz po lekcjach, a zapisany jest do świetlicy, osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia wcześniejszego odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.

 3. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy, zgłasza swoje wyjście do domu nauczycielowi powiadamiając kto je odbiera.

 4. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.

 5. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/ opiekunów lub osoby przez nich upoważnione na piśmie lub wskazane w Karcie zapisu. Uczniowie korzystający
  z dowozu udają się do autobusu pod opieka wyznaczonego nauczyciela – opiekuna (wskazanego w harmonogramie dowozów).Nauczyciel odwożący uczniów autobusem szkolnym zobowiązany jest (zgodnie z „Procedurami odwozów i dowozów autobusem szkolnym”) do odbierania uczniów klas 0 z zajęć świetlicowych i otoczenie tychże uczniów opieką.

 6. Za bezpieczeństwo dzieci do lat 7 –w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiadają rodzice/ prawni opiekunowie, na nich spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły.

 7. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na podpisanym przez rodziców/opiekunów piśmie.

 8. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się
  z chwilą przyjścia dziecka do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy, aż do jego odbioru przez rodzica/opiekuna, który jednocześnie przejmuje odpowiedzialność za dziecko.

 9. WSZYSCY UCZNIOWIE PODCZAS ZAJĘĆ SZKOLNYCH OBJĘCI SĄ CAŁKOWITYM ZAKAZEM OPUSZCZANIA TERENU SZKOŁY BEZ OPIEKI NAUCZYCIELA LUB RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA.

 10. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie
  z rodzicem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jej tożsamość, spisując przy tym wszystkie dane z tego dokumentu.

 11. Gdy dziecko źle się poczuje (ma gorączkę lub inne dolegliwości związane ze zdrowiem) wychowawca świetlicy przekazuje je pod opiekę pielęgniarki szkolnej lub .powiadamia telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów (ewentualnie pogotowie).

 

Procedura przyprowadzania dzieci klas 0-I przez nauczycieli do świetlicy szkolnej

 

 1. Wychowawcy klas 0-I zobowiązani są do odprowadzenia uczniów po zakończonych zajęciach (dotyczy to również innych nauczycieli uczących np. j. angielskiego, informatyki, religii, prowadzących zespoły wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną, itp.) na świetlicę szkolną.

 2. Wychowawca /nauczyciel kończący zajęcia informuje wychowawcę świetlicy ilu uczniów pozostawia w świetlicy . pozostaje do czasu przybycia rodziców /prawnych opiekunów.

 

 

Procedura postępowania z dziećmi z klas 0-III, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały czasowo z różnych przyczyn pozostawione bez opieki.

 1. W sytuacjach wyjątkowych dzieci nie zapisane do świetlicy szkolnej mogą w niej przebywać, gdy liczebność grupy obecnej w świetlicy nie przekracza 25 uczniów.

 2. W sytuacjach wyjątkowych dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej mogą przebywać
  w niej w przypadku, gdy rodzic/prawny opiekun zgłosi wcześniej o tym fakcie wychowawców.

 

Procedury postępowania w przypadku  opuszczenia świetlicy bez pozwolenia.

 1. Wychowawca świetlicy o zdarzeniu powiadamia rodziców, wychowawcę klasy, dyrektora szkoły.

 2. W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.

 3. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach lub
  w dzienniku zajęć.

 4. W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, rozmowę
  z uczniem przeprowadza Dyrektor szkoły.

 5. W przypadku trzeciego opuszczenia świetlicy bez pozwolenia uczeń zostaje zawieszony
  w prawach uczestnika świetlicy (na okres 2 tygodni).
  W tym czasie rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki.

 

Procedura postępowania w przypadku konieczności zwolnienia dziecka ze świetlicy szkolnej

 

 1. Jeżeli zaistnieje sytuacja, że rodzic lub inna wskazana w karcie zapisu osoba nie może odebrać dziecka ze świetlicy szkolnej lub dziecko uczestniczy w innych zajęciach na terenie szkoły, może ono zostać zwolnione ze świetlicy po spełnieniu następujących warunków:

 1. podczas każdorazowego zwolnienia z zajęć świetlicowych do domu (nie dotyczy dzieci z klas 0-I) uczeń powinien posiadać informację na piśmie, w którym wyraźnie zaznaczona jest zgoda na samodzielne wyjście, data, godzina wyjścia oraz deklaracja, że rodzic/prawny opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły do domu. Podpis rodzica/prawnego opiekuna musi być czytelny (wzorem podpisu jest podpis złożony na karcie zapisu dziecka do świetlicy)

 2. rodzic/opiekun prawny musi na piśmie wyrazić na zgodę na uczestnictwo dziecka
  w zajęciach (np. komputerowych odbywających się w bibliotece szkolnej).

 1. Bez spełnienia powyższych warunków dziecko nie będzie mogło samodzielnie opuścić świetlicy.

 

Procedura postępowania w przypadku, próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających .

 

 1. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę, wobec której zachodzi podejrzenie, iż jest ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać) innego opiekuna dziecka.

 2. O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić kierownika świetlicy, dyrektora szkoły.

 3. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową.

 4. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić również wychowawcę klasy.

 5. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka należy wezwać policję.

 

Procedury postępowania w przypadku występującej wśród wychowanków świetlicy agresji słowne, fizycznej

 1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interweniowania za każdym razem, gdy zaistnieje sytuacja zachowań agresywnych:

a) izoluje uczestników zajścia, przeprowadza z nimi rozmowę, udziela upomnienia,

b) o zdarzeniu powiadamia wychowawcę klasy oraz rodziców,

c) sporządzą notatkę służbową.

 1. Jeżeli zachowania agresywne u dziecka powtarzają się lub dochodzi do sytuacji,
  w której inni wychowankowie narażeni są na niebezpieczeństwo, uczeń zostaje czasowo zawieszony w prawach uczestnika świetlicy (w zależności od przewinienia na okres od jednego dnia do dwóch tygodni). Decyzję o zawieszeniu podejmuje komisja kwalifikacyjna. W tym czasie rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki.

 2. W przypadku dalszego nasilania się zachowań agresywnych, komisja kwalifikacyjna może dziecko wykreślić z listy uczestników świetlicy.

.

Procedura w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze świetlicy do godziny 16.00

 

 1. Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka nie przekraczający 30 minut. Gdy taka sytuacja powtarza się rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).

 2. W sytuacji gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecka, nauczyciel o zaistniałej sytuacji informuje kierownika świetlicy, a następnie dyrektora szkoły.

 3. Nauczyciel jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienie uczniowi dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia opiekunowi/rodzicowi.

 4. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów dziecko przekazywane jest policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy.

 

 

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów i mienia świetlicy

 

 1. Wychowawca świetlicy o zdarzeniu powiadamia rodziców, wychowawcę klasy.

 2. Sporządza notatkę służbową i umieszcza informację w zeszycie do korespondencji.

 3. Uczeń niszczący mienie kolegów i szkoły oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody.

 

 

Procedura kontaktów z rodzicami

 

1.Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do stałego kontaktu z rodzicami poprzez

rozmowy indywidualne, kontakt telefoniczny, korespondencję.

2. Wychowawca świetlicy każdą rozmowę z rodzicem wpisuje do zeszytu kontaktów
z rodzicami lub dziennika.

 

 

Procedura spożywania posiłków w stołówce szkolnej

 

 1. Dzieci korzystające z posiłków w stołówce szkolnej, obiady spożywają pod opieką

wychowawców świetlicy.

 1. Spożywanie obiadów odbywa się zgodnie z ustalonym przez Kierownika grafikiem.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy zostali zapoznani wszyscy nauczyciele w dniu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, oraz rodzice/ prawni opiekunowie
  i uczniowie na początku każdego roku szkolnego.

 2.   Procedura obowiązuje wszystkich nauczycieli, rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do świetlicy oraz osoby upoważnione przez nich do odbioru dzieci.

 3. Procedura zatwierdzona 30.08.2017 i obowiązuje od dnia 1.09.2017 roku. Należy ją przestrzegać do odwołania.

 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Zajęcia w świetlicy rozpoczynają się zgodnie z godzinami pracy świetlicy (patrz - informacje ogólne i ogłoszenia).
 2. Uczestnikiem świetlicy może być uczeń Samorządowej Szkoły Podstawowej
  nr 1 im. H. Kołłątaja, którego rodzice pracują zawodowo lub uczeń oczekujący na autobus szkolny, po uprzednim wypełnieniu i oddaniu karty zgłoszeń.
 3. Z zajęć świetlicy mogą korzystać i inni uczniowie, wprowadzeni przez nauczyciela
  w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych (tzw. „okienka”, zastępstwa).
 4. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej spożywają obiady w godzinach od 1200 - 1400 (według ustalonego harmonogramu). Obiady są odpłatne.
 5. Do najważniejszych obowiązków wychowanka świetlicy należy:
  • przychodzenie do świetlicy w ustalonych godzinach;
  • branie aktywnego udziału w zajęciach świetlicy prowadzonych przez wychowawców;
  • dbałość o czystość i estetykę pomieszczeń świetlicy;
  • poszanowanie wypożyczonych gier, książek, piłek itp. Oraz ich zwrot po wykorzystaniu;
  • porządkowanie Sali i sprzętu po zajęciach i posiłkach;
  • zwalczanie chuligaństwa i świecenie przykładem dobrego zachowanie;
  • pomaganie uczniom słabszym w nauce;
  • systematyczne i dokładne odrabianie prac domowych;
  • dbałość o czystość, higienę i wygląd osobisty;
  • szacunek dla wychowawców i pozostałych pracowników świetlicy.
 1. We wszystkich sprawach organizacyjnych i porządkowych oraz

dydaktyczno – wychowawczych uczestnicy świetlicy zwracają się do 

           wychowawców oraz kierownika świetlicy.

 1. Wszelkie spory i nieporozumienia rozstrzygają wychowawcy i nauczyciele.

Kontakt

 • Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej
  Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1
  28-500 Kazimierza Wielka
  ul. 1-go Maja 1
 • (041)35-21-352
  fax (041)35-21-352