Nawigacja

Informacje ogólne i ogłoszenia A B C informacji o świetlicy szkolnej Cele i zadania Plan pracy na rok szk. 2018/2019 Procedury i regulamin świetlicy Stołówka szkolna Regulamin stołówki szkolnej Koło plastyczne - program Dowozy Procedury dowozów DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Świetlica szkolna

A B C informacji o świetlicy szkolnej

 

„A B C”

informacji o świetlicy szkolnej

Nauczyciele pracujący w świetlicy:

 • Kierownik i wychowawca – Ewa Gołdyn
 • Wychowawca – Ewa Kalafarska
 • Wychowawca – Sylwia Szwajkowska 
 • Wychowawca – Alicja Gola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ze świetlicy korzystać mogą  w pierwszej kolejności uczniowie klas I – III, dzieci z oddziałów przedszkolnych, których rodzice pracują zawodowo oraz w miarę wolnych miejsc uczniowie klas IV – VII. Uczeń może uczęszczać do świetlicy po wypełnieniu przez rodzica Karty zgłoszeniowej oraz dostarczeniu zaświadczenia o zatrudnieniu (lub pieczątki zakładu pracy na Karcie zgłoszeniowej).

  Świetlica zapewnia uczniom wykwalifikowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce, rozwija zainteresowania, dba o bezpieczeństwo.
  Dzieci pod opieką wychowawców wykonują liczne prace plastyczne, odrabiają lekcje, oglądają filmy, grają w gry, uczą się współdziałania w grupie.

  Z chwilą zgłoszenia się dziecka do świetlicy odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w świetlicy ponosi wychowawca grupy.

  Podczas pobytu w świetlicy, dzieci mogą opuścić salę jedynie w następujących wypadkach:
  •    do ubikacji po zgłoszeniu wychowawcy świetlicy,
  •    do biblioteki szkolnej po zgłoszeniu wychowawcy świetlicy,
  •    do szatni po zgłoszeniu wychowawcy świetlicy, tylko w uzasadnionym przypadku,   
  •    na zajęcia dodatkowe, odbywające się na terenie szkoły.

  Dzieci wychodzące do domu:
  •    są odbierane przez rodziców lub opiekunów prawnych,
  •    są odbierane przez osoby upoważnione, wpisane w Karcie Zgłoszenia,
  •    przez osoby posiadające pisemne upoważnienie rodziców,
  •    mogą wyjść same, zgodnie z dyspozycją i oświadczeniem rodziców w Karcie Zgłoszenia,
  •    mogą wyjść same za pisemnym oświadczeniem rodziców z podaniem godziny wyjścia,
 • mają obowiązek każdorazowo zgłaszać swoje wyjście do domu nauczycielowi-wychowawcy grupy, w której przebywa, powiadamiając jednocześnie, kto je odbiera.

 

O wszelkich zmianach, dotyczących wyjść dzieci, należy obowiązkowo poinformować wychowawców świetlicy na piśmie.

Uczestnik świetlicy:
•    odnosi się z szacunkiem do wychowawców, personelu szkoły, koleżanek kolegów;
•    jest grzeczny i uprzejmy dla wszystkich;
•    opiekuje się młodszymi i pomaga innym;
•    nie krzyczy, nie hałasuje, nie biega po terenie świetlicy i szkoły;
•    bierze czynny udział we wszystkich zajęciach według planu pod kierunkiem wychowawcy, w tym plastycznych, muzycznych, ruchowych w sali i na boisku szkolnym;
•    uczestnicząc w zajęciach świetlicowych ma prawo do rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień;
•    ma prawo do odpoczynku i zabawy;
•    uczy się samodzielnej pracy, starannie i sumiennie odrabia zadania domowe;
•    szanuje sprzęt, zabawki, dekoracje w świetlicy, dba o porządek i estetykę sali;
•    nosi obuwie zmienne;
•    dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd.

Za przestrzeganie Regulaminu świetlicy uczeń może otrzymać nagrody:
•    ustną pochwałę wychowawcy świetlicy,
•    ustną pochwałę wychowawcy świetlicy na forum klasy,
•    pisemną pochwałę w zeszycie ,
•    dyplom.

Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy uczeń może otrzymać kary:
•    ustne upomnienie wychowawcy świetlicy,
•    ustne upomnienie wychowawcy świetlicy na forum klasy,
•    uwagę w zeszycie do korespondencji lub zeszycie uwag,
•    obniżenie oceny z zachowania.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie wymienionych zasad wynikających z z Procedur Świetlicy obowiązującego w naszej szkole.

Kontakt

 • Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej
  Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1
  28-500 Kazimierza Wielka
  ul. 1-go Maja 1
 • (041)35-21-352
  fax (041)35-21-352